Sidhuvudbild

Social och Emotionell Träning

page_logo.gif

SET är ett manualbaserat program som syftar till att främja barns och ungdomars psykiska hälsa och att främja en positiv utveckling hos våra barn och ungdomar.
Programmet går ut på att stärka skyddande faktorer på individ- grupp och skolnivå. Det är tänkt att man skall arbeta med SET två gånger i veckan för de yngre barnen och en gång i veckan för de äldre (från och med skolår 6). Totalt 60-90 minuter per vecka. Följande teman finns med i programmet och de tränas regelbundet och med stigande svårighetsgrad:

• problemlösning och konflikthantering
• att hantera starka känslor
• lika-olika
• värderingar
• tolkning av bilder och berättelser samt att
läsa av människor och situationer
• göra mer av sådant man mår bra av
• stå emot grupptryck att kunna säga nej
• samarbete
• veta vad man känner
• kommunikation
• sätt upp mål och arbeta för att nå dem
• ge och få positiv feedback
• stresshantering

Själva övandet är en grundbult i SET programmet. Att hantera starka känslor eller att stå emot grupptryck, till exempel, är något vi kanske förstår att vi måste göra. För att verkligen klara av att göra det är det gäller, är det viktigt att man övar eller tränar. Det räcker inte med att träna en gång utan man måste träna samma moment återkommande. Av den anledningen kommer samma typ av övning åter många gånger under programmets gång. Jämför gärna med någon som spelar fotboll, hon eller han kan inte spela fotboll speciellt bra bara genom att förstå. Hon eller han måste träna tillräckligt mycket för att spelet ska sitta och de måste fortsätta att träna så länge de spelar fotboll. Likaså är det med våra sociala och emotionella färdigheter, vi måste öva hela livet. Ju tidigare vi börjar att öva desto bättre är det.

Då eleverna arbetar med SET så får de läxor och på så sätt gör man föräldrarna delaktiga i SET arbetet, vilket är viktigt. Föräldrarna bör veta vad man arbetar med under SET lektionerna, eleverna uppmuntras att tala om för sina föräldrar vad de gör under SET lektionerna. Läraren bör dessutom i hembrev eller liknande tala om vad man arbetar med, här är föräldrarna en stor tilltgång.
Man kan också som lärare använda sig av boken Föräldramöten med mening, Gleerups förlag. Där ges exempel på hur man, på föräldramöten, kan arbeta med elevernas familjer för att ytterligare stärka skyddande faktorer på familjenivå.

SET programmet, bakgrund
Då SET programmet skrevs fanns en hel del forksning inom området vilket självklart påverkat programmets innehåll. Redan i slutet av 1900 talet fanns en hel del kunskap om vilka skolbaserade preventionsprogram som var effektiva.
SET programmet bygger på den forskningen. SET programmet är ingen ny uppfinning utan baserar sig på andra program, i synnerhet PATHS och Botvin's "life skills". Båda dessa program innehåller viktiga momement som: självkontroll, att känna igen känslor, empati, problemlösning, kommunikation, förmåga att bygga relationer, hantera grupptryck samt beslutsfattande.
PATHS programmet användes för yngre elever medan Botvins program användes för de som var 12 år och uppåt. Jag ville skriva ett program för hela grundskolan, därför användes dessa två program som förlagor till SET. SET innehåller de delar som dessa program baseras på. Den forskning som SET bygger på inkluderar självklart de studier som Greenberg & Kusche(PATHS) och Botvin (lifeskills) har publicerat. Både PATHS och lifeskills har utsetts som "blueprint" program i USA vilket innebär att de rekommenderas för spridning, mycket tack vare den rigorösa forskning som gjorts.
En viktig fråga är om SET arbetet har stöd i den svenska läroplanen. Eftersom den nya läroplanen nyligen publicerats så har jag valt att citera ur den. Under "normer och värden" sägs att skolans mål bl.a. är att varje elev "respekterar andra människors egenvärde" och att varje elev "skall kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen". För att klara detta krävs att elever har kunskap om sina egna känslor, kan sätta ord på dem och också att de kan läsa av vad andra känner. De behöver ett visst mått av självkännedom och också en förmåga att kunna kommunicera om känslor. Just sådana saker de lär sig i SET programmet. Det står också att läraren ska "öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem" För att kunna diskutera skiljaktigehter på ett värdigt sätt krävs både att man kan hantera sina starka känslor samt att man kan sätta ord på det man själv och andra känner. För att konstruktivt kunna lösa problem så behöver eleverna kontinuerligt öva problemlösning. Problemlösning är en grundbult i SET programmet.
Under Kunskaper i nya läroplanen finns mål som säger att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundkskola "kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga"
Problemlösning är som redan sagts en viktig ingrediens i SET programmet. Andra viktiga moment är att öva upp samspelsförmågor dvs. sådana förmågor som gör att det blir smidigare i samspelet med andra. Exempel på sådana förmågor är: kommunikation, hantera starka känslor, läsa av personer och situationer, stresshantering, konflikthantering och motivation.
Då elever övat upp dessa förmågor fungerar de väl i samarbetet med andra och deras självkännedom ökar också. Båda dessa förmågor är viktiga beståndsdelar i att kunna känna tillit till sin egen förmåga.
Kunskap, kognitiva förmågor är grunden i lärandet men social och emotionella förmågor är också viktiga för framgångsrikt lärande.

SET programmet sträcker sig från förskoleklass till och med skolår nio. Det består av 10 stycken elevböcker och 10 stycken lärarhandledningar. ("Livsviktigt"). Det finns också i en S version för särskolan. Gleerups förlag

livsviktigt3.gif

lararparm.gif För gymnasiet finns en lärarhandledning och en bok för gymnasiet("Livskunskap"). Gleerups förlag.

set_forskolan.jpg För er som arbetar med barn i åldrarna 1-5 år finns ”SET för förskolan”. Gleerups förlag.

För gymnasiet finns en lärarhandledning och en bok för gymnasiet("Livskunskap"). Gleerups förlag.

attframja.gif För dig som vill veta mer om grunderna för SET programmet och hur man kan arbeta med SET programmet se Kimber, ”Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens.”, Gleerups förlag.

Senast uppdaterad 101215